Paladin

Palachovci

Carillon 70

Giff 57

Khalid 70
Kristinka 70
Laskron 70
Legoas 70
Leitoo 70
Nezaretan 70
Nika 70
Nothar 70
Nyxa 70
Palmarin 41
Perez 70
Radous 70

Vanomil 70